Atvaļinājuma naudas aprēķins: Kas tiek ņemts vērā?

Kurš gan no mums nesapņo par saules piepildītu atvaļinājumu vasarā vai garākām Ziemassvētku brīvdienām? Lai arī atvaļinājuma nozīme šķiet pašsaprotama, nedrīkst aizmirst, ka darbiniekiem ir tiesības uz to, lai konkrēts brīvdienu skaits tiktu apmaksāts. 

Šajā rakstā pieejama izsmeļoša konsultācija par to, kā tiek aprēķināta vidējā izpeļņa, kad varat doties atvaļinājumā un citiem svarīgiem jautājumiem.

Kas ir atvaļinājums?

Lai izprastu, ko nozīmē šis termins, kā tas saistās ar darbinieka tiesībām un pienākumiem, vispirms vērts ielūkoties, kādi tiesību akti regulē ar atvaļinājumu saistītos jautājumus. 

Latvijas Republikā tas galvenokārt ir valsts Darba likums, taču vērā jāņem arī ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas un Apmaksāta atvaļinājuma konvencijas (C132) sniegtā informācija, kas atvaļinājuma nozīmi skaidro kā:

            “Nodarbinātā pamattiesības, kuras personai ir pienākums izmantot.”

Darba un brīvā laika sabalansēšana ir ļoti svarīgs priekšnosacījums mūsu garīgās un fiziskās veselības nodrošināšanai, tādēļ arī personām ar darba līgumu ir tiesības doties apmaksātās brīvdienās katru gadu.

Vai atvaļinājumu var izmantot ikviens darbinieks?

Atvaļinājumu var izmantot ikviens, kuram ir noslēgts darba līgums, neatkarīgi no tā, kāds ir nodarbinātā darba laiks. Nodarbinātību var definēt dažādi, tai skaitā kā:

 • Nepilnu un normālu darba laiku;
 • Līgumu uz noteiktu un nenoteiktu nodarbinātības periodu;
 • Summētu darba laiku.

Cik mēnešus jānostrādā, lai varētu izmantot atvaļinājumu un ko ieskaita periodā, kas dod tiesības uz atpūtu?

strādāt darbā

Latvijas valsts tiesību normatīvos, kas regulē atvaļinājumu piešķiršanu, ir noteikts, ka nodarbinātais drīkst vērsties pie vadības un lūgt piešķirt atvaļinājumu pirmajā darba gadā tad, kad ir bijis nepārtraukti nodarbināts vismaz sešus mēnešus. Tad arī var tikt aprēķināta vidējā izpeļņa (darba samaksas, prēmiju un piemaksu apjoms).

Individuāla konsultācija ar priekšniecību var palīdzēt vienoties par specifiskiem apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas regulējumiem. Piemēram, ir gadījumi, kad iespējams piešķirt atvaļinājumu arī pirms vēl ir pagājuši seši mēneši.

Kad darbinieks lūdz izmantot atvaļinājumu pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem, darba devējam tas ir jāpiešķir pilnā apmērā.

Viens izņēmums, kas jāzina, ir grūtniecība. Grūtniecēm apmaksātu atvaļinājumu piešķir neskatoties uz to, cik dienas nostrādātas. Turklāt atvaļinājumu var pieprasīt gan pirms grūtniecības atvaļinājuma vai dzemdību atvaļinājuma, gan arī pēc grūtniecības vai perioda, kad atsākts darbs pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

Periodā, kas darbiniekam ļauj izmantot atvaļinājumu, ieskaita:

 • Faktiski nostrādāto darba dienu daudzumu;
 • Dienas, kad persona neieradusies darbā slimības dēļ;
 • Dīkstāves dienas;
 • Īslaicīgas prombūtnes dienas;
 • Bezalgas atvaļinājumam izmantotās dienas;
 • Grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumu;
 • Dienas, kad persona bijusi attaisnotā prombūtnē, saglabājot vidējo izpeļņas apjomu;
 • Dienas, kuras nodarbinātais izmantojis mācību atvaļinājumam (ja vadība piekrīt);
 • Darba kavējumu piespiedu apstākļos (ja persona tiek prettiesiski atlaista).

Šajā periodā netiek ieskaitītas dienas, kad nodarbinātais ir neattaisnoti kavējis darbu vai arī atradies bērna kopšanas atvaļinājumā. Lai saprastu, kas attiecas tieši uz Jūsu situāciju, noderēt var konsultācija ar priekšniecību vai personāla daļu.

Vai un kad atvaļinājumu drīkst pārcelt?

Ir konkrēti gadījumi, kad nodarbinātajam atļauta apmaksātā atvaļinājuma daļēja pārcelšana uz sekojošo gadu. Mūsu valsts tiesību akti nosaka konkrētas situācijas, kad to iespējams izdarīt, lai nekaitētu parastajai darba gaitai uzņēmumā. 

Lai būtu iespējams izmantot apmaksātās brīvās dienas nākamā kalendāra gadā, ir jāatbilst vairākiem noteikumiem, tai skaitā:

• Darbiniekam ir jāsniedz rakstveida piekrišana (jāveic konsultācija ar vadību);

• Esošā gada atvaļinājuma dienu skaits nedrīkst būt mazāks nekā 14 dienas jeb 2 sekojošas kalendāra nedēļas;

• Atvaļinājuma dienas iespējams pārcelt tikai par vienu gadu, un tas tiks pievienots nākamā gada apmaksātajām brīvdienām. 

Šāda daļēja atvaļinājuma pārplānošana nav iespējama grūtniecēm, kā arī sievietēm laikā pēc dzemdībām līdz vienam gadam un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. Tas attiecas arī uz personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu. 

Pilnā apjomā atvaļinājumu nevar pārcelt. 

Cik darba dienas pienākas atvaļinājums?

atvaļinājuma pieteikšana

Atvaļinājuma ietvaros personai pienākas brīvas četras kalendāra nedēļas jeb 20 darbdienas. Viena no situācijām, kad cilvēkiem nepieciešama konsultācija par to, kad jāatsāk strādāt, ir tad, ja atvaļinājumā laikā ir arī svētku dienas.

Šādā situācijā atvaļinājumu pagarina par esošo svētku dienu skaitu. Vadībai jāinformē padotais, kad viņam jāatgriežas darbā. 

Ja persona, esot atvaļinājumā, saslimusi, viņas atpūtas periodu var pagarināt vai pārcelt par laiku, kas līdzvērtīgs slimības dienu daudzumam.

Individuālas situācijas var atrisināt personīga konsultācija ar vadību, tāpat atvaļinājuma laikā izmantojamo dienu izskaidrošanai var vērsties arī personāla daļā. Konsultācija mūsdienās var tikt saņemta arī tiešsaistē, uzdodot jautājumus darba tiesību speciālistiem.

Vai atvaļinājumu var kompensēt naudā?

Ir gadījumi, kad norisinās darbinieku un priekšniecības konsultācija, un dažādu iemeslu dēļ nodarbinātais vēlas noskaidrot, vai tā vietā, lai dotos atpūtā, viņš varētu turpināt strādāt, kā rezultātā tiktu saņemta gan alga, gan atvaļinājuma samaksa.

Tiesību akts nosaka, ka nedrīkst aizstāt atvaļinājumu ar kompensāciju. Izņēmuma gadījums- kad persona pārtrauc strādāt konkrētajā darba vietā, un nav paspējusi izmantot esošā gada apmaksāto atvaļinājumu. To noskaidro, kad norisinās darba devēja un nodarbinātā konsultācija.

Kā darba devējs aprēķina atvaļinājuma naudu?

Saskaņā ar tiesību aktu, kas regulē atvaļinājumu izmantošanu, darba devējam ir jāizmaksā atvaļinājumā esošajai personai atvaļinājuma nauda, balstoties uz vidējo izpeļņu konkrētā laika periodā.

Vidējā izpeļņa tiek aprēķināta par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem, nosakot, kāda ir bijusi darba alga, piemaksas un arī piešķirtās prēmijas, kas minētas darba līgumā, un citos saistošajos dokumentos.

Lai atvaļinājuma naudas apjoms jeb vidējā izpeļņa tiktu noteikta precīzi, to aprēķina, ņemot vērā reāli nostrādāto dienu skaitu, neskaitot tās dienas, kad persona ir bijusi brīvdienā vai slimojusi. Tāpat vidējo izpeļņu par pēdējiem sešiem mēnešiem aprēķina, neņemot vērā citus pabalstus.

Ja tiek veikta konsultācija ar vadību, nodarbinātais var izmantot piešķirtās 20 darba dienas dažādās kombinācijās:

• Secīgas četras nedēļas (nepieciešama iepriekšēja konsultācija ar vadību, vai tas ir iespējams);

• Sadalot uz pusēm pa divām nedēļām;

• Sākotnēji izmantojot divas, tad vienu un pēc laika pēdējo nedēļu;

• Sākot ar vienu nedēļu, turpinot ar divām, un atkal vienu nedēļu;

• Sākot ar vienu nedēļu, kam seko viena nedēļa un beigās izmanto divas atvaļinājuma nedēļas.

Ja aktuāls ir arodbiedrības viedoklis, darba devējam nepieciešama konsultācija, veidojot atvaļinājumu grafiku.

Kad var tikt veikta atvaļinājuma naudas izmaksa?

atvaļinājuma naudas izmaksa

Kad darba devējs aprēķina Jūsu vidējo izpeļņu, svarīgi ir ne tikai tas, cik liela būs atvaļinājuma nauda, bet arī laiks, kad tā tiks izmaksāta. Tas ir saprotami, jo ikvienam no mums ir dažādi ikmēneša izdevumi (pārtika, īre, naudas kredīts un citi). Lai noskaidrotu, kāda ir Jūsu darba algas vidējā izpeļņa, iesakām vērsties pie vadības vai personāla daļā, lai tiktu nodrošināta konsultācija par Jūsu iespējām. 

Vidējā izpeļņa atvaļinājuma naudas izteiksmē visbiežāk tiek izmaksāta vai nu dienu pirms došanās atvaļinājumā, vai arī nākamajā darba algas izmaksas reizē (lai to nokārtotu, nepieciešama konsultācija vai vajadzētu individuāli vērsties pie vadības ar iesniegumu).